§ 5.4. Людність світу: стан і прогнози

Діаграми і таблиці чисельності населення в різних країнах світу з прогнозами щодо їх змін у майбутньому належать до найпопулярніших тем засобів масової інформації. Наведемо одну з них.

У першій частині результуючої довідки для відомої Конференції ООН з довкілля і розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992) висвітлено стан людності світу. Вже у її вступній фразі наголошувалося, що чисельність населення Землі продовжує дуже швидко (аж на три особи щосекунди) збільшуватися (табл. 7).

Таблиця 7. Темпи і прогнози демографічних та економічних змін у найнаселеніших країнах світу

Краї­на 1968 р. 1987 р. 2025 р.
Чи­сель­ність насе­лен­ня, млн осіб Щоріч­ний приріст, % Чи­сель­ність насе­лен­ня, млн осіб Чи­сель­ність насе­лен­ня, млн осіб
на­се­ле­ння ВНП
Ки­тай 730 1,5 0,3 1060 1490
Індія 524 2,5 1,8 803 1445
СРСР 238 1,3 5,8 283
США 201 1,4 3,4 243 300
Індо­незія 113 2,4 0,8 172 256
Япо­нія 101 1,0 9,9 122 129
Бра­зилія 88 3,0 1,6 147 246
Ні­герія 63 2,4 -0,3 109 301
ФРН 60 1,0 3,4 62  

Стверджувалося, що за 1990—2000 pp. кількість землян зросте більше, ніж за будь-яке попереднє десятиріччя. Експерти вважали, що межа 6 млрд буде перейдена ще до початку нового тисячоліття (цього разу передбачення було точним — нас уже більше 6 млрд!). Вони також виокремили кілька найголовніших особливостей сучасного моменту демографічного вибуху:

  • найвищі показники щорічного збільшення чисельності населення «забезпечують» найбідніші країни світу;
  • спостерігаються перші чіткі ознаки сповільнення темпу «демографічного вибуху»:
    • зменшується кількість країн зі щорічним приростом понад 3%;
    • в Азії, на яку припадає переважна частина загального збільшення кількості населення, швидко скорочується кількість пологів на одну жінку;
    • підвищується застосування сучасних способів запобігання вагітності в Африці, в екваторіальній зоні якої швидко збільшується відсоток населення, ураженого епідемією СНІДу.

Всі країни світу досить чітко поділилися на дві групи з істотно різною швидкістю збільшення людності: багаті розвинені країни з меншим від 1% річним приростом (недавно до них долучився і Китай) і бідні, найрозвиненішою галуззю «виробництва» в яких часто є саме народження дітей (приріст 2,5—4%).

З огляду на те, що таке співвідношення утримується певний час, то так звана вікова піраміда (розподіл людності за віком) набула на початок 90-х років вигляду, схожого з віковою пірамідою для о. Реюньйон (рис. 7). Аналізуючи її, легко дійти висновку, що ще досить далеко до справжньої стабілізації населення Землі. У недалекому майбутньому у «вік кохання» вступлять представники нового покоління чисельністю кілька мільярдів. Навіть якщо якимось чудом вони усвідомлять, що треба обмежитися не двома, а лише одним нащадком на сім’ю (Китай ось уже багато років з невеликим успіхом намагається досягти цього стану), то мине ще кілька десятиріч, доки людність Землі стабілізується.

Лишається великою загадкою, на якій позначці це трапиться. Видається цілком фантастичним прогноз, що кількість населення Нігерії досягне близько 1 млрд на 2100 рік, але дотепер мали погану звичку справджуватися не оптимістичні, а найпесимістичніші прогнози збільшення кількості населення.

Практично не лишилося сумніву в тому, що у 2010 р. чисельність землян перевищить 7 млрд. Згідно з аналізом, для переходу слаборозвинених країн до європейської демографічної політики (досягнення темпу приросту 0,3—0,7%) знадобиться 30—40 років, а за цей час населення Землі «за інерцією» збільшиться до 10 мільярдів.

Оскільки ця стадія означатиме не зупинення, а лише сповільнення збільшення чисельності планети і що зміна свідомості на нову з бажанням скорочувати всю популяцію (за умови добровільної відмови від повного задоволення прокреаційних фізіологічних потреб) потребуватиме додаткових Z років, то максимальне значення людності Землі повинно досягти п’ятнадцяти мільярдів осіб.

Втім, не виключено, що легке і швидке опанування людьми термоядерного синтезу і маловідходних технологій разом з переходом на живлення переважно їстівними синьо-зеленими водоростями з полів в океанах розширить ресурсну базу людства так, що воно наприкінці третього тисячоліття сягне таки позначки 20 млрд!

Узагальнюючи, можна сказати, що авторський прогноз на майбутнє має такий вигляд, як показано у табл. 8.

Що ж стосується можливостей Землі забезпечити нормальними умовами існування такої кількості населення, то про це йтиметься далі.

Таблиця 8. Майбутнє населення Землі на момент початку зменшення його чисельності

Сценарій роз­витку Імо­вір­ність Мак­сима­льна чи­сель­ність зем­лян, млрд Час досягнен­ня макси­мальної чисель­ності землян
Негайне ус­ві­дом­лення населе­нням слабо­розви­нених країн необхід­но­сті обмежи­тися однією дитиною у кожній сім'ї. Повна від­мо­ва від ба­га­то­діт­нос­ті. Загальне викори­стан­ня сучасних засобів кон­тра­цепції Ни­зька 8—10 2025—2040
Посту­пове за­про­вад­же­ння конт­ра­цепції, ус­відом­лен­ня необхід­нос­ті об­ме­жи­тись у сі­м'ї двома діть­ми, піз­ні­ше — од­нією дитиною Ви­со­ка 13—15 2050—2070
Якісні зміни у розши­рен­ні ресурсів енергії і тех­но­логіях ви­роб­ництв. Шви­дке по­до­лан­ня СНІДу Ни­зька 18—20 2090—2099
X

Вхід

Завантажую...