§ 7.3. Забруднюючі агенти у воді

Чимало з того, що сказано у розд. 6 про види забруднюючих речовин, застосовне і для води. Невеликі зміни стосуються лише переходу хімічних забруднень за рівнем небезпеки на перше місце і «відступом» фізичних на друге.

Суттєвішою є та обставина, що у воді біологічні забруднюючі агенти набувають особливого значення, подекуди за небезпекою навіть випереджаючи хімічні. Це трапляється найчастіше тоді, коли вода стає життєвим середовищем для патогенних мікроорганізмів, кількість яких у ній постійно збільшується. Якщо перед використанням для пиття таку воду не дезінфікувати, то й мінімальна її кількість може спричинити вибух тих хвороб, що легко передаються саме через воду (табл. 23).

Таблиця 23. Хвороби, що передаються через воду
За­бруд­нюю­чі біоаген­ти Хво­роба Клінічні прояви хвороб
Бакте­рії Холера Пронос, блювання, смертельна втрата води
Тиф Пронос, блювання, збільшення селезінки, запалення кишок (без лікування часто закінчується смертю)
Бакте­ріа­льна дизен­те­рія Пронос (смертельною хвороба є насамперед для дітей)
Запа­лен­ня ки­шок Гострий біль живота, блювання, нудота (у наш час порівняно рідко закінчується смертю)
Віруси Інфек­цій­ний гепа­тит Жар, біль голови і живота, втрата апетиту, жовтяниця, збільшення печінки (яка часто уражається необоротно)
Поліо­міє­літ Жар, різкий біль голови, горла, м'язів, необоротне ушкодження кінцівок (хвороба може бути смертельною)
Най­прос­ті­ші Ди­зен­те­рія Пронос, біль голови і живота (без лікування хвороба нерідко смертельна)
Пара­зи­ти Шисто­со­міаз Біль живота, анемія, ушкодження шкіри та внутрішніх органів, хронічне погіршення здоров'я

Через повітря (найчастіше з участю мікрокрапель слини чи води) передаються лічені хвороби, через воду — більшість. Ці попередження особливо актуальні для умов сучасної України, де з багатьох причин знизився природний імунний захист її населення, а енергетичні та інші проблеми можуть спричинити погіршення якості приготування питної води.

Утримайтеся від пиття води з біозабрудненнями. Навіть лише один ковток води непевного походження є загрозою для вашого здоров’я.

За бажання збільшення біологічного забруднення гідросфери внаслідок антропогенних впливів цілком можна вважати «помстою» природи, протидією надмірному втручанню надто великої кількості людей у довкілля.

На користь такої оцінки ситуації можна навести певні факти.

  1. Антропогенна зміна фізико-хімічних умов довкілля вже призвела до кількох випадків змін поширених форм бактерій з перетворенням їх у значно патогенніші. За кордоном найширшого розголосу набрала поява принципово нової «хвороби легіонерів», спричинена мутацією такого поширеного «мешканця» боліт, як легіонела. Персоналу пологових будинків багатьох країн світу доводиться боротися з хворобою породіль, викликаною синьогнійною паличкою. Спираючись на загальні закони синекології, фахівці стверджують, що явище біологічної патогенізації довкілля лише розпочалося. Незаперечним доказом цього є поява лихоманки Ебола, недостатньо вивченої хвороби «скажених» корів у Великобританії тощо. У майбутньому ситуація погіршиться, якщо дії людей не зміняться.
  2. Дедалі більше прикладів того, що і на землі, і під землею мікроорганізми завдають шкоди виробам людини, заважають нормальному ходу технологічних процесів.

Список хімічних агентів, що забруднюють воду, у багато разів довший, аніж для повітря.

Не буде перебільшенням стверджувати, що практично всі елементи і речовини, які використовує чи виготовляє людина, так чи інакше опиняються у гідросфері. За масою поки що перед ведуть неорганічні: кислоти, мінеральні солі різного складу, луги, метали тощо.

Постійно збільшується кількість органічних сполук у воді, продуктів «великої хімії»: нафти, проміжних і кінцевих речовин її переробки, пестицидів, миючих засобів та інших поверхнево активних сполук.

Серед неорганічних забруднень особливу увагу потрібно звернути на надзвичайно шкідливі для всього живого (і для людей теж) токсичні елементи. Певне уявлення про їхню кількість і розташування у таблиці елементів дає табл. 24.

Таблиця 24. Розташування отруйних елементів у таблиці Менделєєва
Період Група
I II III IV V VI VII
II Be
IV Cu Zn As Se Ni
V Ag Cd Sn Sb Te Pd
VI Au Hg Tl Pb Bi Pt

Збільшення атомної маси супроводжується підвищенням отруйності. Втім, деякі із зазначених у табл. 24 елементів у малій кількості (як мідь) навіть необхідні для нормальної життєдіяльності живих організмів і рослин.

Дію не всіх токсичних елементів вивчено однаково добре. Та ще гірша ситуація з оприлюдненням даних про їх поширення і шкідливі впливи. Наприклад, у колишньому Радянському Союзі було щонайсуворіше заборонено писати про плутоній — штучну ядерну вибухівку. Цей елемент належить до найотруйніших. Приблизно така сама ситуація з талієм та кількома іншими елементами.

Наскільки антигуманний такий «захист через мовчанку» населення забруднених важкими металами міст — свідчать дані про дію на людину трохи легших елементів: свинцю, ртуті, кадмію та інших (табл. 25). Одночасно стисло охарактеризовано дію кількох органічних токсичних сполук.

Таблиця 25. Вплив на здоров'я токсичних водних забруднень
Забруднення Вплив на людину високих концентрацій
Свинець (Pb) Болі голови, анемія, нервові розлади, пологові дефекти, затримка розвитку, дебілізм, зниження слуху в дитинстві
Ртуть (Hg) Ушкодження нервової системи і нирок. Велике підвищення концентрації уздовж трофічного ланцюга
Миш'як (As) Рак; ушкодження нирок, крові, нервової системи
Кадмій (Cd) Ушкодження нирок, анемія, хвороба легенів, високий кров'яний тиск; можливі також рак, ушкодження плоду
Хром (Cr) Канцерогенні деякі сполуки хрому
Нітрати Утруднення дихання і підвищення дитячої смертності; при хімічних перетвореннях породжують канцерогенні сполуки
ДДТ, пестициди Рак, ушкодження печінки, ембріонів
Бензол Анемія, ушкодження крові і лейкемія, хромосомні зміни
Діоксин Рак, ушкодження шкіри, генні мутації
Тетрахлорид вуглецю Рак, ушкодження печінки, нирок, легенів і всієї центральної нервової системи людини
Хлороформ Ушкодження печінки і нирок; канцероген
Вінілхлориди Ушкодження печінки, нирок і легенів, системи кровообігу і травлення

Пояснимо ситуацію, що склалася із забрудненням деякими з цих речовин.

Свинець. Протягом XX ст. людство зуміло забруднити цим важким металом усю Землю, підвищивши його середній вміст у тілах громадян розвинених країн у 500—600 разів порівняно з його нормальним вмістом. Концентрація свинцю у поверхневих шарах Атлантичного океану збільшилася в 7 разів після 1920 р. Тепер від цього металу не сховатися ні в Гренландії, ні в Антарктиді. В розвинених країнах законодавчо заборонено використовувати Pb для поліпшення якості бензину. Викиди свинцю дуже зменшилися на транспорті, чого не можна сказати про промисловість. Загальна потужність усіх природних джерел свинцю, що забруднюють ним біосферу, у десять разів нижча, аніж антропогенних. Та чи варто радіти тому, що люди «перевершили» Природу?

Ртуть токсична і у вигляді парів, а ще отруйніші її органічні сполуки. Повільно (місяцями) виводиться з організму. Має надзвичайно високий коефіцієнт накопичення при переході від нижчих рівнів трофічного ланцюга до вищих. Погано нейтралізується у біосфері, тому навіть помірні викиди у формі відпрацьованих люмінесцентних ламп з невеликою кількістю ртуті в кожній рано чи пізно закінчиться отруєнням довкілля.

X

Вхід

Завантажую...