Словник термінів, літера Б

Алфавіт для термінів

Природна географічна перешкода (моря, океани, гори) на шляху поширення наземних (материкових, острівних) тварин чи рослин. Наявність географічного бар'єру є однією з основних причин формування ендеміків (наприклад, флора Австралії, внаслідок...

Природна біологічна перешкода на шляху розповсюдження виду або співтовариства. Так, ліси перешкоджають поширенню степів, відсутність комах-запилювачів - поширенню ентомофільних рослин і т.д.

Різноманітність життя у всіх його проявах. Також під біорізноманіттям розуміють різноманітність на трьох рівнях організації: генетичне різноманіття (різноманітність генів і їх варіантів), видове різноманіття (різноманітність видів в екосистемах)...

Природний, відносно однорідний життєвий простір певного біоценозу. Біотоп включає в себе мінеральні та органічні речовини, кліматичні фактори, світло, тиск і рух...

Процес оцінки природного об'єкта і встановлення його бонітету.

Умовний показник (бал), який відображає якість природних об'єктів та визначає їх економічну цінність. Застосовується для оцінки природних ресурсів та порівняльної характеристики земельних угідь, ґрунтів, лісів, тваринного...

Кількісна характеристика біоценозу, яка визначається відношенням числа видів в ньому до загального числа особин в співтоваристві (рослин, тварин і мікроорганізмів)....

Існування двох областей рівноваги в популяції при незмінних умовах середовища, які виникають в результаті сильної залежності властивостей самої популяції (фізіології, поводження особин, відносини між поколіннями) від її...

Науковий підхід у природоохоронній справі, що ставить вище усього інтереси живої природи (якими вони представляються людині).

Біоценоз зі збідненим набором видових популяцій, в який, як правило, безперешкодно можуть проникати чужі організми. До ненасичених біоценозів відносяться всі...

Біоценоз з повним, максимальним набором видів рослин і тварин, в якому немає місця для мігрантів (екваторіальні тропічні ліси, широколистяні ліси помірних широт)....

Науковий напрямок, який вивчає просторову структуру біологічних співтовариств і біосфери в цілому.

Показник забруднення, що характеризується кількістю кисню (в мг), який за встановлений період часу витрачено на окислення забруднювачів водойми, що містяться в одиниці об'єму (зазвичай в 1 л) при 20°С. На практиці БСК...

Сукупність співтовариств, яка виникла в результаті взаємодії регіонального клімату (макроклімату), регіональної біоти і субстрату. Біогеоценози (екосистеми), які входять до складу біому, тісно взаємопов'язані потоками енергії...

Кругообіг хімічних елементів і речовин, який виник одночасно з появою життя на Землі та здійснюється життєдіяльністю організмів. Основну роль в біологічному кругообізі відіграють первинні продуценти (зелені рослини і...

Сукупність процесів генерації, трансформації, поглинання і проходження енергії через еколого-біологічні системи різних рівнів - від окремих організмів до біогеоценозу (екосистеми). Іншими словами, властивість окремих популяцій...

Сукупність біологічних процесів, які протікають в ґрунті. Про біологічну активність ґрунту судять по інтенсивності дихання ґрунту (споживання кисню і виділення вуглекислоти), ступеню виділення теплової енергії організмами...

Оцінка якості середовища існування і її окремих характеристик по стану її біоти в природних умовах.

Організм, вид або співтовариство, по наявності і стану якого можна судити про властивості середовища, в тому числі про присутність і концентрацію забруднювачів.

X

Вхід

Завантажую...