Словник термінів, літера Б

Алфавіт для термінів

Функціональні підрозділи шарів у біоценозах (наприклад, горизонт листового пологу в березовому лісі, горизонти ґрунтів).

Наукова дисципліна, що досліджує будову і функціонування біогеоценозів, галузь знання на стику біології (екології) і географії.

Циклічні процеси переміщення і трансформації хімічних елементів у межах біосфери, що відбуваються між її підрозділами: біогеоценозами, ландшафтами і т.п.

Зона різко підвищених концентрацій тих чи інших хімічних елементів у порівнянні із середнім вмістом їх у даному ландшафті. Біогеохімічний бар'єр виникає, як правило, в зоні контакту між елементарними ландшафтами (фаціями,...

Масові порушення розвитку, росту і функціонування живих організмів, які спостерігаються на визначеній території (біогеохімічній провінції) і викликані недостатнім або надлишковим вмістом у середовищі (біотопі) визначених...

Наукова дисципліна, яка вивчає закономірності розподілу рослинного покриву і тваринного населення в біосфері.

Будь-яка перешкода (географічного і біологічного характеру) на шляху поширення виду чи співтовариства популяцій тварин і рослин.

Великий за площею флористико-фауністичний підрозділ земної кулі, який виділяється головним чином за спільністю історико-еволюційного розвитку фауни та флори. Розрізняють 6 основних біогеографічних областей, 3 з яких збігаються...

Процеси, спричинені живою речовиною або якимось чином пов'язані з нею.

Гірські породи, які переважно складаються з залишків тварин (зоогенні гірські породи), рослин (фітогенні гірські породи) і продуктів їх життєдіяльності.

Різноманіття між співтовариствами.

Частина суші, яка не має зв'язку через річкові системи зі Світовим океаном. Зазвичай розташована в аридних зонах, а також на територіях з плоским рельєфом. Велика частина води гідрографічної мережі видаляється внутрішнім...

Стан, при якому відсутня загроза нанесення шкоди природному середовищу та здоров'ю населення. Екологічна безпека може бути кількісно оцінена ступенем екологічного ризику (в цьому аспекті екологічна безпека має місце тоді, коли...

Сильно розчленована ярами і ущелинами місцевість, непридатна для землеробства; тип біотопу. Утворюється переважно в областях з сухим кліматом. Зустрічається на різних висотах (від передгір'я до високогір'я).

Сукупність прийомів в географічних і екологічних дослідженнях, в основу яких покладене уявлення про континуальність географічної оболонки, де в якості основного інтегруючого фактора виступає водний стік. Відповідно до...

Регулювання річкового стоку в природних умовах в результаті тимчасового затримання в басейні річки частини талих снігових і дощових вод.

Територія земної поверхні, з якої всі поверхневі та ґрунтові води стікають в дану водойму, включаючи різні її притоки. Найчастіше мова йде про басейни річок.

Сукупність прийомів, які дозволяють досліджувати і прогнозувати розвиток природних об'єктів шляхом зіставлення приходу і витрати речовини, енергії та інших потоків. В основі балансових методів лежить баланс (див., наприклад,...

Співвідношення між кількістю кисню, який виділяється автотрофами при фотосинтезі і частково звільняється в ході спонтанних хімічних реакцій в земній корі, і кількістю кисню, який споживається гетеротрофами в процесі дихання та...

Співвідношення приходу і витрати води за певний проміжок часу (рік, місяць) для річкового басейну, озера, планети в цілому чи іншого досліджуваного об'єкта.

X

Вхід

Завантажую...