Словник термінів, літера Б

Алфавіт для термінів

Горизонтальна поверхня, на рівні якої водний потік втрачає свою силу і нижче якої не може поглибити своє русло (втрачає еродуючу здатність). Розрізняють: загальний базис ерозії - рівень Світового океану і місцеві базиси ерозії...

Біологічна система, яка представляє собою сукупність популяцій різних видів рослин, тварин і мікроорганізмів, які населяють певний біотоп. Біоценоз разом з біотопом...

Наука, яка вивчає склад і хімічні процеси, що відбуваються в живих організмах.

Сукупність впливів життєдіяльності одних організмів на життєдіяльність інших, а також на неживе середовище проживання. Наприклад, хижаки регулюють чисельність своїх жертв, тварини-запилювачі впливають на квіткові рослини і т.д...

Дисципліна, яка вивчає можливості використання живих організмів, їх систем чи продуктів їх життєдіяльності для вирішення технологічних задач, а також можливості створення живих організмів з необхідними властивостями методом...

Історично сформована сукупність флори, фауни і мікроорганізмів (не завжди екологічно взаємопов'язаних, на відміну від біоценозу), об’єднаних спільним ареалом....

Оболонка Землі, склад, енергетика та організація якої обумовлюються взаємодією її біотичного та абіотичного компонентів. Біосфера включає організми (близько 3 млн. видів), їх залишки, зони атмосфери, гідросфери та літосфери,...

Клас полімерів, які зустрічаються в природі в природному вигляді та входять до складу живих організмів: білки, нуклеїнові кислоти, полісахариди. Біополімери складаються з однакових (або різних) ланок - мономерів. Мономери...

Наука, яка вивчає живі організми з метою використання результатів пізнання механізмів їх функціонування при конструюванні машин і створенні нових технічних систем. Наприклад, дані біоніки, отримані при вивченні особливостей...

1) органічна сировина (маса) рослинного або тваринного походження в технології біоенергетики чи будь-якої іншої її переробки; 2) виражена в одиницях маси кількість живої речовини, яка припадає на одиницю площі або об'єму місця...

Напрям науки і техніки, який розвиває застосування інженерних принципів в біології та медицині. Сфера діяльності біоінженерії простягається від створення штучних органів для компенсації знижених або втрачених фізіологічних...

1) розділ біохімії, який вивчає енергетичні процеси в клітині; 2) галузь електроенергетики, заснована на використанні біопалива.

Галузь геохімії, що вивчає хімічні процеси біосфери.

Сукупність на відомому протязі земної поверхні однорідних природних явищ (атмосфери, гірської породи, рослинності, тваринного світу і світу мікроорганізмів, ґрунту і гідрологічних умов), яка має свою особливу специфіку...

1) ділянки поверхні Землі, на яких були присутні сприятливі фізико-хімічні умови для виникнення і розвитку життя; 2) етап розвитку Землі, який безпосередньо передує і сприяє виникненню життя.

Теорія виникнення життя на Землі, за якою зародки живих істот було занесено на Землю з інших космічних тіл (інша назва теорія панспермії).

Газ, одержуваний водневим або метановим бродінням біомаси.

Спрямована на раціональне використання природних ресурсів технологія окремого виробництва або промислового комплексу, що забезпечує отримання продукту без відходів (або при їх малій кількості). Безвідходна технологія -...

X

Вхід

Завантажую...