Словник термінів, літера К

Алфавіт для термінів

1) ситуація, яка виникає в екосистемах (біогеоценозах) в результаті порушення рівноваги під впливом стихійних природних явищ (наприклад, повеней, вивержень вулканів, посухи, ураганів, смерчів, лісових пожеж, землетрусів і т.п.) або в результаті...

Основна структурно-функціональна одиниця всіх живих організмів, за винятком вірусів, для якої характерний власний метаболізм та здатність до відтворення.

Чужорідні для організмів шкідливі речовини (пестициди, препарати побутової хімії, лікарські засоби тощо), які природно не синтезуються; при потраплянні в навколишнє середовище у значних кількостях спричинюють...

Опади, частіше дощі кислої реакції, що виникають внаслідок поглинання краплями води з повітря діоксиду сірки, оксидів азоту, діоксиду вуглецю, сірководню, хлороводню, які викидаються в атмосферу при згорянні палива,...

Кількісне вираження максимального навантаження на одиницю площі природного територіального комплексу одного чи декількох поллютантів, нижче якого не відбувається шкідливого впливу на позначений чуттєвий елемент навколишнього...

Ознака, на підставі якої виробляється оцінка, чи визначається класифікація екологічних систем, процесів і явищ. Питання про критерій екологічний дуже важливе для екологічного обґрунтування проекту, екологічного планування,...

Відношення річної кількості опадів до річної величини випаровуваності для даного ландшафту. Коефіціент зволоження - показник співвідношення тепла і вологи. При коефіцієнті зволоження > 1 і достатній кількості тепла...

Відношення величини поверхневого стоку, вираженої в одиницях об'єму чи в мм шару, до кількості атмосферних опадів, що випали на ту ж одиницю площі за той же час (як правило, за рік).

Число особин, що загинули за рік у результаті природних причин, на 1000 особин даного виду.

1) число народжених особин, що приходяться на 1000 самок, що здатні до розмноження чи особин обох статей у популяції за одиницю часу; 2) різниця між народжуваністю і смертністю за одиницю часу; 3) приріст розміру популяції з...

Концентрація забруднюючої атмосферу чи водні об'єкти речовини, створювана всіма джерелами викидів (скидів) речовини.

Організми, що споживають готові органічні речовини, але не доводять розкладання органічних речовин до простих мінеральних складових (порівн. Редуценти). Сукупність консументів...

Структурна одиниця біоценозу, що складається з центрального елементу (ядра) - звичайно великої особи чи групи особин, і функціонально пов'язаних з ним автотрофних і гетеротрофних організмів.

Основні складові частини ландшафту, представлені фрагментами окремих сфер географічної оболонки: літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери. Компоненти ландшафту тісно між собою пов'язані, при зміні одного з них змінюються...

Стабільний стан співтовариства (екосистеми), у якому клімаксове співтовариство (екосистема) підтримує себе неймовірно довго, а всі його внутрішні компоненти урівноважені один з одним.

Науковий напрямок, що розробляє методи кількісної оцінки (класифікації) процесів за допомогою шкали балів, тобто розбивки ряду безупинно підсилюваних чи послаблюваних явищ на кілька груп. У географії й екології кваліметрія...

Закономірна послідовність розташування на схилах чи навколо водойм елементарних природних комплексів (елементарних ландшафтів, фацій, біогеоценозів); синонім.: Ландшафт...

Фінальна стадія деградації біогеоценозу, що характеризується різким скороченням числа збережених видів і різким погіршенням якостей біотопу. Наприклад, катаценоз рогача піщаного при перетравлюванні полинових пасовищ (подальший...

Нерівномірне, нестаціонарне перетворення навколишнього середовища, наслідком якого є втрата стійкості (втрата рівноваги) у результаті зміни власних параметрів і/чи швидкої зміни зовнішніх змін. Катастрофа екологічна переводить...

X

Вхід

Завантажую...