Словник термінів, літера П

Алфавіт для термінів

Вторинна продукція за вирахуванням речовин, використаних на дихання консументами.

Первинна продукція за вирахуванням речовин, витрачених на дихання автотрофами.

Кількість органічної речовини, що виділяється консументами (фітотрофами і зоотрофами).

1) асиміляція речовин і включення їх в організми, тобто ріст і розмноження; 2) швидкість утворення популяцією або співтовариством (біоценозом) органічної речовини за одиницю часу на одиницю простору в екосистемі. Продукцію біологічну ділять на...

Гідробіонти, які мешкають у товщі води та не можуть протидіяти течіям, тому переносяться на великі відстані. До них належать ціанобактерії, водорості, найпростіші, дрібні ракоподібні, личинки риб...

Біомаса або енергія, накопичена продуцентами за одиницю часу на одиницю простору. Продукція первинна характеризує вихідний рівень ...

Загальна біологічна продукція, сумарна швидкість утворення органічної речовини популяцією або співтовариством (біоценозом) за певний проміжок часу на одиницю простору.

Найменша одиниця живої речовини; вміст клітини, включаючи її ядро. У протоплазмі здійснюються всі живі процеси.

Організми, що створюють органічні речовини з неорганічних. До продуцентів належать усі фотосинтезуючі рослини (див.: Фотосинтез) і хемосинтезуючі найпростіші.

Сукупність особин певного виду організмів, які населяють певну територію чи екологічну систему і певною мірою є ізольованими від сусідніх популяцій.

Хімічні синтетичні сполуки засоби боротьби з шкідливими організмами: комахами (інсектициди), кліщами (акарициди), грибами (фунгіциди), бактеріями (бактерициди), гризунами (зооциди).

Речовини, до складу яких входять дві й більше амінокислот, з’єднаних між собою пeптидними зв’язками (CONH). Проміжні продукти розпаду білків в організмах людини, тварин і рослин.

Наука про ґрунти, ґрунтознавство; комплекс знань з різних наук про розвиток людини і формування її особистості. Як наука про дитину була заборонена в СРСР.

Організми, що живуть на тілі або в тілі інших організмів і живляться за їхній рахунок.

Тимчасова втрата живою тканиною здатності до властивої їй діяльності під впливом надмірних подразнень.

Найвищий ступінь поширення інфекційного захворювання (наприклад, грипу), що охоплює більшість населення країни.

Давній кам’яний вік, найдавніший період людського суспільства. Характеризується застосуванням знарядь з каменю, пануванням мисливства та збиральництва. За палеоліту (понад 10 тис. років до н. є.) сформувався первіснообщинний...

Розділ науки, що вивчає викопні організми у зв’язку з умовами, в яких вони жили.

X

Вхід

Завантажую...