Біологічна продуктивність (біопродуктивність)

Алфавіт для термінів

Сукупність процесів генерації, трансформації, поглинання і проходження енергії через еколого-біологічні системи різних рівнів - від окремих організмів до біогеоценозу (екосистеми). Іншими словами, властивість окремих популяцій або співтовариства (біоценозу) в цілому відтворювати свою біомасу, тобто утворювати органічну речовину у формі тих чи інших організмів. Слід відрізняти біопродуктивність від біологічної продукції. Мірою біопродуктивності служить величина продукції (біомаси), створюваної за одиницю часу на одиницю простору. Матеріально-енергетичну основу біологічної продуктивності складає продукція первинна. Вивчення біопродуктивності природних систем - необхідна основа раціонального використання, охорони і забезпечення відтворення біологічних ресурсів Землі.

X

Вхід

Завантажую...