Словник термінів

Алфавіт для термінів

Спосіб, пристрій або споруда, яка дозволяє отримувати електричну енергію (або інший необхідний вид енергії) і замінює собою традиційні джерела енергії, які функціонують на нафті, природному газі та вугіллі. Розрізняють вітряні...

Сукупність перспективних способів отримання енергії, які поширені не так широко, як традиційні, проте представляють інтерес через вигідність їх використання при низькому ризику заподіяння шкоди навколишньому середовищу в районі.

Різноманіття всередині співтовариства.

Органічні кислоти, з яких у клітинах живої речовини за участі молекул рибонуклеїнової кислоти (РНК) синтезуються білки, властиві тільки цьому виду організму.

Межі пристосованості виду чи співтовариства до мінливих умов середовища.

Неактивний стан живих організмів, в якому вони перебувають за несприятливих умов.

Організми, які не потребують молекулярного кисню для свого існування.

Відхилення від природного порядку (середнього значення), від нормального розвитку.

Гостра суперечність між живими організмами, що проявляється у боротьбі за існування. Наприклад, явище пригнічення розвитку одного виду мікроорганізмів іншими; нездоланна (непримиренна, ворожа) суперечність.

Препарати (органічні речовини), які синтезуються мікроорганізмами і пригнічують ріст хвороботворних бактерій і вірусів.

Різні види впливу діяльності людського суспільства, пов’язаної з істотною зміною первинного навколишнього середовища (його біотичних і абіотичних об’єктів).

Зміни в природі, які відбуваються в результаті господарської діяльності людини.

Людство як функціонуюча сукупність (біологічний вид, виробничі відносини, технологічний і науковий потенціал).

Земна сфера активної діяльності людства. Являється частиною біосфери, літосфери, атмосфери і гідросфери. Поняття дуже умовне і використовується невеликою кількістю вчених.

Зона поширення на земній поверхні будь-яких організмів, об’єктів чи явищ (видів рослин, тварин, корисних копалин, мов тощо).

Регіон, де вид може жити у зв'язку з наявністю придатних для нього умов поза залежністю від того, де розташований цей регіон і чи відділений він нездоланними для виду перешкодами.

Комплекс процесів зменшення ступеня зволоженості територій і викликаного цим скорочення біологічної продуктивності екосистем. Аридизація відбувається як в силу природних (циклічні зміни клімату), так і антропогенних (відкачка...

Сухий клімат областей з недостатнім атмосферним зволоженням і високими температурами повітря, які відчувають великі добові коливання. В умовах аридного клімату переважають ландшафти пустель і напівпустель, широко поширені...

Здатність водного об'єкта приймати визначену масу забруднюючих речовин (або визначену кількість інших забрудників) в одиницю часу без порушення норм якості води в контрольному пункті водокористування.

Показник максимальної динамічної місткості кількості забруднюючої речовини, яка може за одиницю часу бути накопиченою, зруйнованою, трансформованою і виведеною за межі екосистеми без порушення нормальної її діяльності.

Сукупність процесів анаболізму (біосинтезу) в живому організмі, в ході яких різні речовини включаються до його складу. В ході асиміляції прості речовини, неспецифічні для організму, перетворюються на складні, характерні для...

Група хімічних елементів, які знаходяться в окремих природних областях поверхневого шару земної кори. Так, перша геохімічна асоціація, утворена воднем, вуглецем, азотом і киснем, відповідає живій речовині.

Група однорідних або різнорідних організмів, популяцій, які спільно живуть у визначених природних умовах. Екологічна асоціація може мати тимчасовий або постійний характер в залежності від умов середовища і життєвих...

Наявність у сучасних організмів ознак, властивих їх далеким предкам.

Газова оболонка небесного тіла, яка утримується біля нього гравітацією. Оскільки не існує різкої межі між атмосферою і міжпланетним простором, то зазвичай атмосферою прийнято вважати область навколо небесного тіла, в якій...

Газоподібна оболонка Землі. Біля земної поверхні переважно складається з азоту (78,08%), кисню (20,95%), аргону (0,93%), водяної пари (0,2-2,6%), вуглекислого газу (0,03%).

По розподілу температури з висотою атмосферу Землі поділяють на...

Вода в крапельнорідкому (дощ, мряка) і твердому (сніг, крупа, град) стані, яка випадає з хмар чи осаджується безпосередньо з повітря на поверхню Землі і предметів (роса, мжичка, іній, ожеледь) в результаті конденсації водяної...

Власне інфрачервоне випромінювання атмосфери у межах довжин хвиль від 4 до 120 мкм.

Хімічна сполука, універсальне джерело енергії в живій клітині організму, яка утворюється в реакціях дисиміляції (катаболізму) під час дихання чи бродіння. АТФ містить великий запас енергії і існує лише в живих клітинах.

Розділ екології, який вивчає взаємодію з довкіллям окремої особини.

Збільшення кислотності (зменшення величини водневого показника - ph) природних компонентів (води, ґрунту); відбувається внаслідок застосування фізіологічно кислих мінеральних добрив і випадання кислих опадів.

Організм, вид або співтовариство, по наявності і стану якого можна судити про властивості середовища, в тому числі про присутність і концентрацію забруднювачів.

Оцінка якості середовища існування і її окремих характеристик по стану її біоти в природних умовах.

Напрям науки і техніки, який розвиває застосування інженерних принципів в біології та медицині. Сфера діяльності біоінженерії простягається від створення штучних органів для компенсації знижених або втрачених фізіологічних...

Газ, одержуваний водневим або метановим бродінням біомаси.

X

Вхід

Завантажую...