Словник термінів

Алфавіт для термінів

Мікроскопічні одноклітинні, рідше багатоклітинні зачатки рослинних організмів, що служать для розмноження рослин. Спори довго зберігаються навіть за несприятливих умов.

Води, забруднені органічними і неорганічними речовинами. Поділяються на промислові, побутові та дощові (атмосферні) стічні води.

Будь-який спосіб або організаційна форма пересування, які дозволяють знизити рівень впливу на навколишнє середовище. До нього можна віднести пішохідний і велосипедний рух, екологічні автомобілі, транзитно-орієнтоване проектування, оренда...

Будь-яке руйнівне, як правило, невідворотне природне явище: землетрус, повінь, тайфун, виверження вулкана, посуха, опустелювання, масове розмноження шкідників, курні бури, відсутність комах-запильників, що загрожує врожаю й ін...

Штучна зміна умов спокою насіння, чергування холодних (+4оС) та теплих (+20оС) періодів. Пришвидшує проростання насіння, моделюючи зміну пір року в природі.

Послідовне відновлення рослинного покриву після вирубки, пожеж, кар’єрних робіт. Діяльність, що сприяє збереженню навколишнього середовища.

Елемент конструкції ядерного реактора, що складається з каналів, через які забезпечується відвід енергії, що виділяється під час ядерних реакцій. Має форму циліндрів, пластин тощо, які монтуються у спеціальні блоки.

Вплив випромінювання на ембріон, що може спричинити порушення зародкового розвитку організму

Організми, які розвиваються за високої (іноді до 100 °С) температури. Протилежні термофілам термофоби, для більшості яких верхня межа температури середовища становить + 10 °С.

Забруднення довкілля, яке виникає внаслідок дії промислових підприємств.

Випаровування води зеленими частинами рослин, причому вона випаровується з усієї зовнішньої та всіх внутрішніх шарів рослин, які контактують з повітрям.

Нижня частина атмосфери: до 10 км у помірних широтах і до 18 км біля екватора.

Хаотичний рух рідини або газу; в атмосфері випадкові різкі зміни напряму й швидкості частинок повітря.

Пружність рослинних клітин, тканин і органів внаслідок тиску вмісту клітин на їх еластичні стінки.

Невидиме оком людини електромагнітне проміння. Займає проміжне місце між видимим і рентгенівським промінням. Інша назва ультрафіолет.

Процес зростання міст і підвищення їх ролі в економічному й культурному житті суспільства.

Використання чогось для переробки; економічно й екологічно доцільне застосування відходів, залишків у господарстві.

Бактерицидні речовини, що утворюються багатьма вищими рослинами (цибуля, часник, хрін, цитрусові тощо). Використовуються для лікування дизентерії, інфікованих ран і опіків тощо.

Сукупність рослин, переважно водоростей, що вільно плавають у товщі прісних або морських водойм і є цінним кормом для багатьох дрібних організмів і риб.

Тваринний світ; сукупність тварин, що населяє нині чи населяла колись певну територію.

Сукупність ознак і властивостей організму, що сформувалися в процесі його індивідуального розвитку. Визначається спадковою основою організму і умовами, в яких відбувається його розвиток.

Специфічні органічні каталізатори білкові речовини, які зумовлюють біохімічні перетворення в організмах у процесі обміну речовин. Інша назва ензими.

Сукупність видів рослин, що населяють певну територію; флора кишкова сукупність бактеріальних видів, що населяють кишечник людини і тварин.

Промисловий метод збагачення корисних копалин (руд, палива), що ґрунтується на відокремленні руди від пустої породи у спеціальних апаратах, де частинки руди спливають на поверхню води під дією спеціальних хімічних добавок, а...

Процес утворення зеленими рослинами органічних речовин з вуглекислого газу (діоксиду вуглецю СО) і води з допомогою поглинання енергії сонячного світла хлорофілом. Фотосинтез початок життєдайних процесів у біосфері Землі.

Зміна хімічного складу ґрунту, яка виникає під прямим або непрямим впливом землекористування і викликає зниження його якості, а також можливу небезпеку для здоров'я населення.

Процес утворення деякими мікроорганізмами органічних речовин з двоокису вуглецю завдяки енергії, що отримується при окиснені неорганічних сполук.

Різновид сорбції, коли між сорбентами і речовиною, що поглинається, утворюється міжатомний хімічний зв’язок.

Масове розрозмноження (спалах) фітопланктону, що викликає зміну забарвлення води. Зелені і синьо-зелені водорості викликають зелене цвітіння води. Діатомові - жовтувато-буре, червоні (багрянки) - червоне. Цвітіння води - це...

Область зниженого тиску в атмосфері. Характеризується системою вітрів (вихорів), невеликих за площею в тропіках і найбільших за площею в помірних і полярних широтах. Супроводжуються рясними опадами. Діаметр циклона в помрних...

Переміщення повітряних або водних мас, викликаних градієнтом температури, тиску і т. д. на великій площі з замкнутими або частково замкнутими лініями потоків (загальна циркуляція атмосфери, циркуляція мусонна, циркуляція...

Галузь знань на перетині цитології та екології. Вивчає вплив зовнішніх (екологічних) чинників на функціонування клітин живого організму.

Гравітаційні хвилі великої довжини, що виникають при підводних землетрусах або вулканічних вибухах. По поверхні океану цунамі поширюються з великими швидкостями (50-1000 км/год), висота в області поширення - від 0,1 до 5 м,...

Час, необхідний для зміни одного покоління; приблизно дорівнює середньому часу вступу у фазу розмноження (час генерації) чи половині часу максимальної тривалості життя.

Інтервал часу, протягом якого відбувається зменшення масової частки забруднюючої ґрунт хімічної речовини на 96 % від первісного значення чи його фонового вмісту.

X

Вхід

Завантажую...