Словник термінів

Алфавіт для термінів

Теорія виникнення життя на Землі, за якою зародки живих істот було занесено на Землю з інших космічних тіл (інша назва теорія панспермії).

Гірські породи, які переважно складаються з залишків тварин (зоогенні гірські породи), рослин (фітогенні гірські породи) і продуктів їх життєдіяльності.

Процеси, спричинені живою речовиною або якимось чином пов'язані з нею.

1) ділянки поверхні Землі, на яких були присутні сприятливі фізико-хімічні умови для виникнення і розвитку життя; 2) етап розвитку Землі, який безпосередньо передує і сприяє виникненню життя.

Великий за площею флористико-фауністичний підрозділ земної кулі, який виділяється головним чином за спільністю історико-еволюційного розвитку фауни та флори. Розрізняють 6 основних біогеографічних областей, 3 з яких збігаються...

Наукова дисципліна, яка вивчає закономірності розподілу рослинного покриву і тваринного населення в біосфері.

Масові порушення розвитку, росту і функціонування живих організмів, які спостерігаються на визначеній території (біогеохімічній провінції) і викликані недостатнім або надлишковим вмістом у середовищі (біотопі) визначених...

Циклічні процеси переміщення і трансформації хімічних елементів у межах біосфери, що відбуваються між її підрозділами: біогеоценозами, ландшафтами і т.п.

Галузь геохімії, що вивчає хімічні процеси біосфери.

Сукупність на відомому протязі земної поверхні однорідних природних явищ (атмосфери, гірської породи, рослинності, тваринного світу і світу мікроорганізмів, ґрунту і гідрологічних умов), яка має свою особливу специфіку...

Наукова дисципліна, що досліджує будову і функціонування біогеоценозів, галузь знання на стику біології (екології) і географії.

Функціональні підрозділи шарів у біоценозах (наприклад, горизонт листового пологу в березовому лісі, горизонти ґрунтів).

1) розділ біохімії, який вивчає енергетичні процеси в клітині; 2) галузь електроенергетики, заснована на використанні біопалива.

Сукупність біологічних процесів, які протікають в ґрунті. Про біологічну активність ґрунту судять по інтенсивності дихання ґрунту (споживання кисню і виділення вуглекислоти), ступеню виділення теплової енергії організмами...

Сукупність процесів генерації, трансформації, поглинання і проходження енергії через еколого-біологічні системи різних рівнів - від окремих організмів до біогеоценозу (екосистеми). Іншими словами, властивість окремих популяцій...

Кругообіг хімічних елементів і речовин, який виник одночасно з появою життя на Землі та здійснюється життєдіяльністю організмів. Основну роль в біологічному кругообізі відіграють первинні продуценти (зелені рослини і...

Сукупність співтовариств, яка виникла в результаті взаємодії регіонального клімату (макроклімату), регіональної біоти і субстрату. Біогеоценози (екосистеми), які входять до складу біому, тісно взаємопов'язані потоками енергії...

1) органічна сировина (маса) рослинного або тваринного походження в технології біоенергетики чи будь-якої іншої її переробки; 2) виражена в одиницях маси кількість живої речовини, яка припадає на одиницю площі або об'єму місця...

Наука, яка вивчає живі організми з метою використання результатів пізнання механізмів їх функціонування при конструюванні машин і створенні нових технічних систем. Наприклад, дані біоніки, отримані при вивченні особливостей...

Клас полімерів, які зустрічаються в природі в природному вигляді та входять до складу живих організмів: білки, нуклеїнові кислоти, полісахариди. Біополімери складаються з однакових (або різних) ланок - мономерів. Мономери...

Різноманітність життя у всіх його проявах. Також під біорізноманіттям розуміють різноманітність на трьох рівнях організації: генетичне різноманіття (різноманітність генів і їх варіантів), видове різноманіття (різноманітність видів в екосистемах)...

Оболонка Землі, склад, енергетика та організація якої обумовлюються взаємодією її біотичного та абіотичного компонентів. Біосфера включає організми (близько 3 млн. видів), їх залишки, зони атмосфери, гідросфери та літосфери,...

Історично сформована сукупність флори, фауни і мікроорганізмів (не завжди екологічно взаємопов'язаних, на відміну від біоценозу), об’єднаних спільним ареалом....

Дисципліна, яка вивчає можливості використання живих організмів, їх систем чи продуктів їх життєдіяльності для вирішення технологічних задач, а також можливості створення живих організмів з необхідними властивостями методом...

Сукупність впливів життєдіяльності одних організмів на життєдіяльність інших, а також на неживе середовище проживання. Наприклад, хижаки регулюють чисельність своїх жертв, тварини-запилювачі впливають на квіткові рослини і т.д...

Природний, відносно однорідний життєвий простір певного біоценозу. Біотоп включає в себе мінеральні та органічні речовини, кліматичні фактори, світло, тиск і рух...

Показник забруднення, що характеризується кількістю кисню (в мг), який за встановлений період часу витрачено на окислення забруднювачів водойми, що містяться в одиниці об'єму (зазвичай в 1 л) при 20°С. На практиці БСК...

Наука, яка вивчає склад і хімічні процеси, що відбуваються в живих організмах.

Науковий напрямок, який вивчає просторову структуру біологічних співтовариств і біосфери в цілому.

Біологічна система, яка представляє собою сукупність популяцій різних видів рослин, тварин і мікроорганізмів, які населяють певний біотоп. Біоценоз разом з біотопом...

Біоценоз з повним, максимальним набором видів рослин і тварин, в якому немає місця для мігрантів (екваторіальні тропічні ліси, широколистяні ліси помірних широт)....

Біоценоз зі збідненим набором видових популяцій, в який, як правило, безперешкодно можуть проникати чужі організми. До ненасичених біоценозів відносяться всі...

Науковий підхід у природоохоронній справі, що ставить вище усього інтереси живої природи (якими вони представляються людині).

Існування двох областей рівноваги в популяції при незмінних умовах середовища, які виникають в результаті сильної залежності властивостей самої популяції (фізіології, поводження особин, відносини між поколіннями) від її...

Кількісна характеристика біоценозу, яка визначається відношенням числа видів в ньому до загального числа особин в співтоваристві (рослин, тварин і мікроорганізмів)....

X

Вхід

Завантажую...