Словник термінів

Алфавіт для термінів

Горизонтальна поверхня, на рівні якої водний потік втрачає свою силу і нижче якої не може поглибити своє русло (втрачає еродуючу здатність). Розрізняють: загальний базис ерозії - рівень Світового океану і місцеві базиси ерозії...

Співвідношення приходу і витрати води за певний проміжок часу (рік, місяць) для річкового басейну, озера, планети в цілому чи іншого досліджуваного об'єкта.

Співвідношення між кількістю кисню, який виділяється автотрофами при фотосинтезі і частково звільняється в ході спонтанних хімічних реакцій в земній корі, і кількістю кисню, який споживається гетеротрофами в процесі дихання та...

Сукупність прийомів, які дозволяють досліджувати і прогнозувати розвиток природних об'єктів шляхом зіставлення приходу і витрати речовини, енергії та інших потоків. В основі балансових методів лежить баланс (див., наприклад,...

Будь-яка перешкода (географічного і біологічного характеру) на шляху поширення виду чи співтовариства популяцій тварин і рослин.

Зона різко підвищених концентрацій тих чи інших хімічних елементів у порівнянні із середнім вмістом їх у даному ландшафті. Біогеохімічний бар'єр виникає, як правило, в зоні контакту між елементарними ландшафтами (фаціями,...

Природна біологічна перешкода на шляху розповсюдження виду або співтовариства. Так, ліси перешкоджають поширенню степів, відсутність комах-запилювачів - поширенню ентомофільних рослин і т.д.

Природна географічна перешкода (моря, океани, гори) на шляху поширення наземних (материкових, острівних) тварин чи рослин. Наявність географічного бар'єру є однією з основних причин формування ендеміків (наприклад, флора Австралії, внаслідок...

Територія земної поверхні, з якої всі поверхневі та ґрунтові води стікають в дану водойму, включаючи різні її притоки. Найчастіше мова йде про басейни річок.

Регулювання річкового стоку в природних умовах в результаті тимчасового затримання в басейні річки частини талих снігових і дощових вод.

Сукупність прийомів в географічних і екологічних дослідженнях, в основу яких покладене уявлення про континуальність географічної оболонки, де в якості основного інтегруючого фактора виступає водний стік. Відповідно до...

Сильно розчленована ярами і ущелинами місцевість, непридатна для землеробства; тип біотопу. Утворюється переважно в областях з сухим кліматом. Зустрічається на різних висотах (від передгір'я до високогір'я).

Спрямована на раціональне використання природних ресурсів технологія окремого виробництва або промислового комплексу, що забезпечує отримання продукту без відходів (або при їх малій кількості). Безвідходна технологія -...

Стан, при якому відсутня загроза нанесення шкоди природному середовищу та здоров'ю населення. Екологічна безпека може бути кількісно оцінена ступенем екологічного ризику (в цьому аспекті екологічна безпека має місце тоді, коли...

Частина суші, яка не має зв'язку через річкові системи зі Світовим океаном. Зазвичай розташована в аридних зонах, а також на територіях з плоским рельєфом. Велика частина води гідрографічної мережі видаляється внутрішнім...

Різноманіття між співтовариствами.

Умовний показник (бал), який відображає якість природних об'єктів та визначає їх економічну цінність. Застосовується для оцінки природних ресурсів та порівняльної характеристики земельних угідь, ґрунтів, лісів, тваринного...

Процес оцінки природного об'єкта і встановлення його бонітету.

Енергія з джерел, які за людськими масштабами є невичерпними. Основний принцип використання відновлюваної енергії полягає в її вилученні з процесів, які постійно відбуваються в навколишньому середовищі, і наданні для технічного застосування.

Види, найсильніші за здатністю утворювати співтовариства або входити в них, енергійно розвиватись, захоплювати територію, утримувати її за собою, пригнічувати суперників переважаючою енергією життєдіяльності і повнотою...

Збудники інфекційних захворювань рослин, тварин і людини, які розвиваються лише в живих клітинах. Належать до найпростіших і найдрібніших неклітинних форм живої матерії, яка є проміжною між живим і неживим, у них не...

Учення, згідно з яким в організмах всі біологічні процеси спрямовує і регулює особлива “життєва сила”, “ентелехія”.

Біологічно активні органічні сполуки, життєво необхідні (в малих дозах) організмові людини і тварин.

Число, яке показує, зі скількома одновалентними атомами може сполучатися атом даного елемента або сполуки; скільки таких атомів він може замістити.

Здатність атомів віддавати або приєднувати певне число електронів....

Пов’язаний з ростом і живленням організмів; вегетативне розмноження нестатеве розмноження, коли новий організм утворюється з частини материнського.

Період року, у який можливий ріст і розвиток (вегетація) рослинності в даних кліматичних умовах. В.п. - час активної життєдіяльності і найважливіший біоклиматичний показник.

Різке, як правило багаторазове, збільшення чисельності особин якого-небудь виду, пов'язане зі зміною звичайних механізмів її регуляції. Часто В.п. спостерігається при інтродукції видів.

Процес механічного руйнування і хімічної зміни гірських порід і мінералів земної поверхні і приповерхневих шарів літосфери під впливом різних атмосферних агентів, ґрунтових і поверхневих вод, життєдіяльності організмів і...

Здатність живих організмів переносити несприятливі впливи навколишнього середовища. Висока В. є передумовою виживання видів, низька в умовах постійного (у т.ч. антропогенного) зміни середовища веде до скорочення і зникнення...

Величина, що характеризує концентрацію (активність) іонів водню в розчинах; чисельно дорівнює негативному десятковому логарифму концентрації (активності) іонів водню [H+], вираженої в молях на літр: p = -lg[H+]. Водяні розчини...

Зосередження вод на поверхні суші у формах її рельєфу або в надрах, що мають границі, обсяг і риси водяного режиму (ріки і водоймища на них, струмки, канали, болота, льодовики, озера, ставки й ін. водойми).

Лінія, що розділяє басейни водозбірні (водозбори) суміжних рік, чи водойм, скупчень підземних вод. Розрізняють: головний В. - між сусідніми річковими системами; бічний В. - між суміжними припливами основної ріки, а також...

Водойма з дуже малим вмістом біогенних речовин і тому бідна життям.

X

Вхід

Завантажую...