Словник термінів

Алфавіт для термінів

Неглибока водойма, що добре прогрівається, відрізняється великою продуктивністю і підвищеним змістом біогенних елементів.

Водойма середньої продуктивності (із середнім вмістом біогенних елементів).

Водойма з низьким рівнем первинної продуктивності (низьким вмістом біогенних елементів).

Водойма з великим вмістом органічних речовин і тому населена сапробіонтами. В.п. нерідко утворюються в місцях спуску стічних вод.

Будь-які потоки речовини, енергії й інформації, що безпосередньо утворяться в навколишнім середовищі чи плановані в результаті антропогенної діяльності, що приводять до негативних змін навколишньої середовища. При впливі...

Сукупність будьяких матеріальних і енергетичних відходів виробництва, які можуть бути використані повторно.

Гідроелектростанція, яка використовується для вирівнювання добової неоднорідності графіка електричного навантаження. Під час провалу енергоспоживання ГАЕС отримує з енергосистеми дешеву електроенергію і витрачає її на перекачування води у верхнє...

Організми, в ході еволюції пристосовані до проживання у водному середовищі.

Сукупність усіх вод земної кулі (океани, моря, річки, озера, підземні води, льодовики)

Учення (від назви грецької богині Землі), яке ґрунтується на ідеї, що організми Землі разом з фізичним середовищем утворюють складну систему регуляції умов, сприятливих для їх розвитку. Автори Дж. Лавлок і Л. Моргуліс.

Здатність прояву в рослин патологічних реакцій у відповідь на вплив газоподібних забруднюючих речовин. Висока Г. деяких рослин дозволяє використовувати їх у виді біоиндикаторів стану атмосферного повітря (лишайники, хвойні...

Різноманіття надценотичної системи по градієнтам середовища. Поєднує альфа-різноманіття і ...

Дисперсні системи, які утворюються (в природі чи штучно) в колоїдних розчинах за поступової коагуляції.

Результат сумарного впливу людини на екосистему. З метою класифікації сучасного стану екосистем Г. можна оцінити по інтенсивності, тривалості і діапазону антропогенних впливів. Відповідно до класифікації Д. Яласа і Г. Зукоппа...

Певна ділянка дезоксирибонуклеїнової (ДНК) кислоти, з якої точно копіюється структура комплементарно синтезованих молекул рибонуклеїнових (РНК) кислот складових хромосом. Генелементарна одиниця спадковості.

Сукупність процесів, у т.ч. антропогенних, що обумовили виникнення, еволюцію і сучасний стан ландшафту.

Здійснювання штучно спрямованої зміни генома з допомогою введення в клітину нових генів, вилучених з інших клітин чи створених штучно.

Сукупність генів в одному наборі хромосом. Це послідовність мільярдів нуклеотидних фрагментів, які кодують структуру і життєдіяльність організму. У рамках міжнародної програми “Геном людини” нещодавно завершено детальне...

Сукупність усіх спадкових структур організму.

Властивість хімічних, фізичних і біологічних факторів ушкоджувати структурно-функціональний стан генетичних детермінант клітин.

Здатність забрудненого ґрунту впливати на структурно-функціональний стан генетичного апарата ґрунтової біоти, включаючи мікроорганізми, рослинність і ґрунтову фауну.

Сукупність усіх генів популяції організмів.

Комплекс наук про склад, будову та історію розвитку земної кори і Землі. Дані геології знаходять широке застосування в екології.

Сукупність абіотичних процесів у ландшафті (геоморфологічних, геологічних, тектонічних, гідрокліматичних і т.п.)

Сукупність елементів земної кори, що знаходяться у відносинах і зв'язках між собою й утворюючих визначену цілісність, єдність. Термін уведений В.Б. Сочавою. Термін Г. дуже близький поняттю природний територіальний комплекс (...

Геологічні концентричні, суцільні чи переривчасті оболонки Землі, що розрізняються по фізичних властивостях і хімічному складі. Розрізняють магнітосферу, атмосферу, гідросферу, літосферу, мантію, ядро й ін.; особливо...

Ті, що живляться органічними речовинами рослинного і тваринного походження (вищі паразитичні рослини, мікроорганізми, усі тварини й людина).

Забруднення, що охоплюють значну частину земної поверхні чи всю планету.

Наука про льодовики, сніг і лід. Останнім часом особливу увагу гляціологія приділяє вивченню того, як відображається на стані крижаного покриву Землі господарська діяльність людини.

У складних словах означає “подібний”, “однаковий”, напр. гомеостаз відносна сталість складу крові, температури й інших характеристик організмів.

Здатність ландшафту зберігати в основних рисах свою структуру і характер зв'язків між елементами незважаючи на зовнішні впливи.

Специфічні біологічно активні речовини, що регулюють різні функції в організмі.

Гігієнічний норматив для осіб, які не працюють з джерелами іонізуючого випромінювання безпосередньо, але за умов проживання або розміщення робочих місць можуть уражатися ним.

Максимальна концен­трація домішок в навколишньому середовищі, віднесена до певного часу осереднення, яка при пері­одичній дії чи на протязі всього життя людини не справляє ні на неї, ні на навколишнє середови­ще в цілому, шкідливої дії (включаючи...

Складний комплекс органічних речовин, який утворюється в ґрунті внаслідок біологічних і хімічних процесів розкладання біомаси відмерлих рослин і тварин мікрофлорою ґрунту, кільчастими черв’яками та іншими ґрунтовими тваринами...

X

Вхід

Завантажую...