Словник термінів

Алфавіт для термінів

Поверхневий шар літосфери Землі, який має властивість родючості і представляє собою поліфункціональну гетерогенну відкриту чотирьохфазну (тверда, рідка, газоподібна фази і живі організми) структурну систему, що утворилася в...

Частина рослини, що відокремлюється від неї природно і виконує функцію поширення та розмноження (наприклад, спора, насіння, плід); розсіювання по світу представників якогось народу.

Учення про еволюційний розвиток живих організмів на Землі. В основу дарвінізму покладено три фактори: мінливість, спадковість та природний добір. Фундатор вчення англійський природознавець Ч. Дарвін (1809-1882).

Виродження, погіршання з покоління в покоління певних рис або властивостей організму.

Процес, що призводить до часткової втрати ґрунтом накопичених раніше речовин, які споживаються рослинами (гумус, солі), та організмів, що сприяють їх розвитку (мікрофлора та ін.).

Погіршення природного середовища людини; сукупне погіршення природних і соціальних умов життя людини.

Видалення радіоактивних речовин з поверхні місцевості, споруд, одягу тощо; втрата атомами чи молекулами енергії, яка необхідна для їх участі в певній хімічній реакції.

Біологічна речовина, що міститься переважно у клітинному ядрі, зберігає і передає генетичну інформацію про індивідуальні ознаки і розвиток організму.

Розділ загальної екології, що вивчає динаміку чисельності популяцій, внутрішньопопуляційні угрупування і їх взаємовідносини. У рамках демекології визначаються умови, за яких формуються популяції. Демекологія описує коливання...

Різновид вторинної сукцесії, що спрямована на відновлення екосистем після дигресії. Відбувається повернення до первинного (чи наближеного до нього) складу і співвідношення рослинних і тваринних угрупувань. Прикладом може бути відновлення лучної...

Сукупність процесів руйнування та зносу (водою, вітром, льодом і т.д.) поверхневих шарів земної кори і донних відкладень водойм у знижені ділянки, де відбувається їх накопичення.

Загальна назва ряду хімічних сполук, що містять поверхнево активні речовини (ПАР) і використовуються для прання та очищення різноманітних поверхонь. Переважно детергентами називають пральні порошки та інші миючі засоби (крім мила). Розрізняють...

Хімічні сполуки, які спричинюють опадання листя з рослин. Застосовують для передзбирального видалення листя у технічних культур за механізованого збирання, наприклад, бавовни.

Розбіжність ознак і властивостей у спочатку близьких груп організмів у ході еволюції, результат проживання в різних умовах і неоднаково спрямованого природного або штучного відбору.

Погіршення стану екосистем під впливом зовнішніх чи внутрішніх факторів. Характеризується порушенням складу і структури біогеоценозів. Розрізняють ендодинамічну, екзодинамічну, та антроподинамічну дигресії. Поширеними прикладами є ураження чи...

Розкладання складних речовин на прості молекули або іони.

Кількість енергії або речовини, яка надійшла чи надходить в організм.

Показник дії радіації з урахуванням коефіцієнта якості іонізуючого випромінювання. Дорівнює добутку абсорбованої дози та коефіцієнта якості іонізуючого випромінювання. Одиницею вимірювання в SI є зівeрт (Sv).

Прилад для вимірювання дози іонізуючого, наприклад рентгенівського або радіоактивного, випромінювання.

Панівний принцип, ідея, ознака, найважливіша складова частина будьякого вчення, побудови, явища.

Наркотичний засіб тимчасового підвищення активності організму. Застосовують у медицині. У спорті заборонений міжнародною угодою.

Двоїстість, роздвоєність явища чи поняття; учення, яке базується на визнанні двох першоначал світудуху і матерії.

Поступовий розвиток організму, явища чи об’єкта за збереження його якості у процесі кількісних змін (на відміну від революції); процес зміни, розвитку, перетворення когось, чогось.

Підвищення біологічної продуктивності водних об'єктів (водойм) в результаті накопичення у воді біогенних елементів під дією антропогенних (евтрофікація антропогенна) або природних (евтрофікація природна) факторів. Евтрофікація...

Моральний принцип, що полягає у нехтуванні інтересів суспільства й інших людей заради особистих інтересів.

Історичний процес зміни особливостей організмів, пов’язаний зі змінами умов життя (екологічних умов).

Наука про відносини живих організмів і їх спільнот між собою і з навколишнім середовищем.

Найкращі рослини, відібрані для виведення нових сортів; сортове на сіння, найкращі за продуктивністю тварини в стаді певної породи; у переносному значенні вибрані, висококласні фахівці тощо.

Властивість системи, яка виникає при взаємодії її елементів.

Час, з якого запроваджується система літочислення; один з найбільших відрізків часу в хронології геологічної історії Землі.

Руйнування ґрунту природними чи штучними факторами (водою, механічною дією та ін.); окислення металів під дією навколишнього середовища природного чи штучного походження.

Вчення про причини та умови виникання хвороб.

Наука, що вивчає причини і особливості поведінки організмів у всіх її проявах.

Напрям у генетиці людини, що ставить завдання поліпшити її біологічні властивості, селекцію тощо.

Максимальний розмір популяції, який природна система здатна підтримувати невизначено довго.

X

Вхід

Завантажую...