Словник термінів

Алфавіт для термінів

За В.І. Вернадским: сукупність усіх живих організмів, у даний момент існуючих, чисельно виражена в елементарному хімічному складі. Жива речовина невіддільна від біосфери, будучи однієї із наймогутніх геохімічних сил нашої...

Хімічні сполуки ефіри гліцерину й жирних кислот, які є енергетичним акумулятором енергії і входять до складу протоплазми клітин, запасних речовин.

1) у ботаніці - зовнішній вигляд (габітус) рослини, що відображає пристосованість до умов середовища. Життєвою формою також називають одиницю екологічної класифікації рослин - групу рослин з подібними пристосувальними...

Середня площа, що приходиться на одну особину популяції. При розгляді людського суспільства життєвий простір - територія, необхідна для задоволення потреб однієї людини при даних соціально-економічних умовах. Для розвитих...

Унікальний, властивий тільки певному виду організмів цикл народження, розвитку й розмноження, обумовлений особливостями їх адаптації до навколишнього середовища.

Одиниця SI вимірювання еквівалентної дози іонізуючого випромінювання. Відповідає одному джоулю енергії, поглинутої одним кілограмом маси живої тканини.

Збільшення концентрації тих чи інших речовин, енергії вище природних (фонових чи достимих меж норм), а також внесення невластивих ландшафту речовин, організмів і джерел енергії під впливом як антропогенних, так і природних (...

Привнесення в екосистему невластивих їй (або додаткових) джерел енергії, що супроводжується суттєвою зміною фізичних параметрів середовища у порівнянні з їх природніми (фоновими) показниками. Розрізняють теплове, шумове, вібраційне,...

Злиття двох статевих клітин за якого ядра гамет утворюють одне спільне ядро зиготи.

Запліднена яйцеклітина.

Набуття ландшафтом нових чи втрата колишніх властивостей під впливом зовнішніх чи факторів саморозвитку. Розрізняють прямі й опосередковані зміни ландшафту. У ході функціонування, чи динаміки розвитку ландшафту, оборотні і...

Ділянки території, де в результаті господарської або іншої діяльності відбулися глибокі необоротні зміни навколишнього природного середовища, які потягли за собою істотне погіршення здоров'я населення, порушення природної...

Частина біоценозу, сукупність тварин, що характеризується визначеним складом і сформованими взаєминами між собою і з навколишнім їхнім середовищем.

Функціональна супідрядність (входження більш дрібних і простих у більш великі складні) систем різного рівня. Прикладом ієрархії природних екосистем може бути ряд: фація (біогеоценоз, елементарний ландшафт, екосистема) -...

Однакові морфологічні ознаки у представників різних груп організмів, далеких з погляду систематики.

Однаковість деяких показників фізичних властивостей речовини (теплопровідність, пружність тощо) в усіх напрямах (протилежне поняття анізотропія).

Несприйнятливість організмів до збудників інфекційних хвороб та впливу деяких отрут.

Сукупність ландшафту властивостей, що зберігаються незмінними при перетворенні розглянутої категорії (виду) ландшафту під впливом різних сил. Кожний з інваріанту ландшафту зрештою піддається перетворенням, але не внаслідок...

Показник, що характеризує ступінь сухості (аридности) клімату. По Торнтвейту, дорівнює 100 d/n, де d - недостатність вологи (сума місячних різниць між опадами і сумарною випаровуваністю для трьох місяців, коли норма опадів менше річної...

Кількісна характеристика вологості клімату (I), що розраховується по формулі: I=(100s-60d)/n, де s - сума місячних різниць між опадами і сумарною випаровуваністю для тих місяців, коли норма опадів перевершує сумарну випаровуваність; d -...

Показник, що характеризує небезпеку забруднюючої речовини для людини; визначається по формулі:

J = lg A S/a M (ГДК),

де...

Відособлений (окремий) організм тварини або рослини, який існує самостійно; індивідуальний властивий окремій особі; індивідуальність сукупність притаманних конкретній особі рис характеру, здібностей тощо.

Визначення, вимірювання, фіксація (у запису чи інакше) показників певних об’єктів або явищ; індикатор прилад для вимірювання показників або речовина, за допомогою якої визначають певні характеристики стану системи (наприклад...

Верхні шари атмосфери Землі (від 80 до 500 км), де повітря значною мірою іонізоване.

Підведення води на поля, що відчувають нестачу вологи, і збільшення її запасів у шарі ґрунту, де знаходиться коріння рослин, з метою збільшення родючості ґрунту. Іригація є одним з видів меліорації. Зрошування покращує...

Гідроксид натрію; їдка і корозійноактивна речовина. Належить до речовин другого класу небезпеки. При попаданні на шкіру, слизові оболонки і в очі утворюються серйозні хімічні опіки.

Хімічний елемент, який являє собою хімічно активний неметал, що відноситься до групи галогенів.

Систематизований перелік інформації про якісні та кількісні характеристики об'єкта, що складається шляхом безперервних чи періодичних спостережень. Кадастр може включати рекомендації щодо використання об'єктів чи явищ, заходів...

Речовини, які за певних умов можуть стати причиною утворення злоякісних пухлин в організмі. Представниками органічних канцерогенів є бензопірен та інші, переважно ароматичні структури.

Явища, що виникають у розчинних водними розчинами осадових гірських породах (вапняки, гіпс) і, що виявляються в утворенні поглиблень у виді лійок, улоговин, провалів, печер, природних порожнеч, колодязів і т.п. Антропогенне...

Один з видів тематичного картографування, що відбиває стан екосистем і вплив на них (антропогенне навантаження, ступінь забруднення різних компонентів, розміщення заповідників та ін. охоронюваних природних територій, поширення...

Сукупність процесів, які супроводжуються розпадом (дисиміляцією) складних органічних сполук у живих організмах.

Еволюційний процес спрощення будови й функцій організму; перетворення осадових гірських порід на метаморфічні.

Нерівномірне, нестаціонарне перетворення навколишнього середовища, наслідком якого є втрата стійкості (втрата рівноваги) у результаті зміни власних параметрів і/чи швидкої зміни зовнішніх змін. Катастрофа екологічна переводить...

Фінальна стадія деградації біогеоценозу, що характеризується різким скороченням числа збережених видів і різким погіршенням якостей біотопу. Наприклад, катаценоз рогача піщаного при перетравлюванні полинових пасовищ (подальший...

X

Вхід

Завантажую...