Словник термінів

Алфавіт для термінів

Закономірна послідовність розташування на схилах чи навколо водойм елементарних природних комплексів (елементарних ландшафтів, фацій, біогеоценозів); синонім.: Ландшафт...

Науковий напрямок, що розробляє методи кількісної оцінки (класифікації) процесів за допомогою шкали балів, тобто розбивки ряду безупинно підсилюваних чи послаблюваних явищ на кілька груп. У географії й екології кваліметрія...

Опади, частіше дощі кислої реакції, що виникають внаслідок поглинання краплями води з повітря діоксиду сірки, оксидів азоту, діоксиду вуглецю, сірководню, хлороводню, які викидаються в атмосферу при згорянні палива,...

Стабільний стан співтовариства (екосистеми), у якому клімаксове співтовариство (екосистема) підтримує себе неймовірно довго, а всі його внутрішні компоненти урівноважені один з одним.

Сталий багаторічний режим погоди у певній місцевості, що визначається географічними умовами.

Основна структурно-функціональна одиниця всіх живих організмів, за винятком вірусів, для якої характерний власний метаболізм та здатність до відтворення.

Явище зчеплення частинок дисперсної фази під час зіткнень внаслідок хаотичного (броунівського) руху чи з інших причин.

Прилипання частин внутрішнього складу речовини одна до одної, що зумовлює їхню міцність, наприклад, у клеях

1) число народжених особин, що приходяться на 1000 самок, що здатні до розмноження чи особин обох статей у популяції за одиницю часу; 2) різниця між народжуваністю і смертністю за одиницю часу; 3) приріст розміру популяції з...

Число особин, що загинули за рік у результаті природних причин, на 1000 особин даного виду.

Відношення величини поверхневого стоку, вираженої в одиницях об'єму чи в мм шару, до кількості атмосферних опадів, що випали на ту ж одиницю площі за той же час (як правило, за рік).

Відношення річної кількості опадів до річної величини випаровуваності для даного ландшафту. Коефіціент зволоження - показник співвідношення тепла і вологи. При коефіцієнті зволоження > 1 і достатній кількості тепла...

Складне об’єднання організмів, наприклад бактерій, у живильному середовищі.

Основні складові частини ландшафту, представлені фрагментами окремих сфер географічної оболонки: літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери. Компоненти ландшафту тісно між собою пов'язані, при зміні одного з них змінюються...

Суперництво між приватними товаровиробниками за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів. Форми й методи суперництва визначаються стратегією і тактикою маркетингу кожної зі сторін.

Структурна одиниця біоценозу, що складається з центрального елементу (ядра) - звичайно великої особи чи групи особин, і функціонально пов'язаних з ним автотрофних і гетеротрофних організмів.

Організми, що споживають готові органічні речовини, але не доводять розкладання органічних речовин до простих мінеральних складових (порівн. Редуценти). Сукупність консументів...

Концентрація забруднюючої атмосферу чи водні об'єкти речовини, створювана всіма джерелами викидів (скидів) речовини.

Рослини, пристосовані до життя в холодних районах альпійських луків, високогір’я, тундри.

Учення про виникнення життя на Землі, яке базується на біблійних догматах; ідеалістичний напрям у біології, який визнає визначальну роль творця в розвитку всіх живих істот.

1) ситуація, яка виникає в екосистемах (біогеоценозах) в результаті порушення рівноваги під впливом стихійних природних явищ (наприклад, повеней, вивержень вулканів, посухи, ураганів, смерчів, лісових пожеж, землетрусів і т.п.) або в результаті...

Ознака, на підставі якої виробляється оцінка, чи визначається класифікація екологічних систем, процесів і явищ. Питання про критерій екологічний дуже важливе для екологічного обґрунтування проекту, екологічного планування,...

Кількісне вираження максимального навантаження на одиницю площі природного територіального комплексу одного чи декількох поллютантів, нижче якого не відбувається шкідливого впливу на позначений чуттєвий елемент навколишнього...

Чужорідні для організмів шкідливі речовини (пестициди, препарати побутової хімії, лікарські засоби тощо), які природно не синтезуються; при потраплянні в навколишнє середовище у значних кількостях спричинюють...

Рослини і тварини, що живуть у засушливих місцевостях.

нагромадження в організмі людини і тварин різних речовин (ліків, отрут та ін.) у результаті їх тривалого вживання; концентрація енергії спрямованого вибуху.

Верхня тверда оболонка земної кулі, яка складається з осадового, гранітного і базальтового шарів. Розрізняють два основні типи літосфери: континентальний потужність від З0 до 80 км і океанічний потужністю до 10 км. Нижче від...

Нестійкість організму щодо змін зовнішнього середовища.

Загальний вид місцевості; ландшафт географічний однорідна за походженням, територіально цілісна ділянка земної поверхні, якісно відмінна від інших ділянок.

Відповідно до уявлень Б.Б. Полинова, сукупність елементарних ландшафтів від елювіальних до супераквальних, що розташовуються в межах літологічно однорідної території, генетично пов'язаних джерелами розчинених і зважених...

Ряд видів живих організмів, в якому кожен попередній вид служить їжею наступному. Багато видів можуть входити в різні харчові ланцюги.

Більш-менш регулярно повторювані в часі (як правило, сезонні) і в просторі (від берега до центру водойми і назад) масові переміщення зоогідробіонтів в пошуках найбільш сприятливих, життєво важливих умов. У помірних і високих...

Наука, що вивчає мікроби з метою керування їхньою життєдіяльністю в інтересах людини. На жаль, досягнення мікробіології часто використовувались для створення так званої біологічної зброї, що нині заборонена міжнародними...

Загальна назва тваринних і рослинних організмів (крім мікроскопічних водоростей і найпростіших), які можна побачити лише під мікроскопом. Розміри мікробів становлять кілька мікрометрів (тисячні частки міліметра).

X

Вхід

Завантажую...