Словник термінів

Алфавіт для термінів

Найвищий ступінь поширення інфекційного захворювання (наприклад, грипу), що охоплює більшість населення країни.

Тимчасова втрата живою тканиною здатності до властивої їй діяльності під впливом надмірних подразнень.

Організми, що живуть на тілі або в тілі інших організмів і живляться за їхній рахунок.

Наука про ґрунти, ґрунтознавство; комплекс знань з різних наук про розвиток людини і формування її особистості. Як наука про дитину була заборонена в СРСР.

Речовини, до складу яких входять дві й більше амінокислот, з’єднаних між собою пeптидними зв’язками (CONH). Проміжні продукти розпаду білків в організмах людини, тварин і рослин.

Хімічні синтетичні сполуки засоби боротьби з шкідливими організмами: комахами (інсектициди), кліщами (акарициди), грибами (фунгіциди), бактеріями (бактерициди), гризунами (зооциди).

Гідробіонти, які мешкають у товщі води та не можуть протидіяти течіям, тому переносяться на великі відстані. До них належать ціанобактерії, водорості, найпростіші, дрібні ракоподібні, личинки риб...

Сукупність особин певного виду організмів, які населяють певну територію чи екологічну систему і певною мірою є ізольованими від сусідніх популяцій.

1) асиміляція речовин і включення їх в організми, тобто ріст і розмноження; 2) швидкість утворення популяцією або співтовариством (біоценозом) органічної речовини за одиницю часу на одиницю простору в екосистемі. Продукцію біологічну ділять на...

Загальна біологічна продукція, сумарна швидкість утворення органічної речовини популяцією або співтовариством (біоценозом) за певний проміжок часу на одиницю простору.

Кількість органічної речовини, що виділяється консументами (фітотрофами і зоотрофами).

Вторинна продукція за вирахуванням речовин, використаних на дихання консументами.

Біомаса або енергія, накопичена продуцентами за одиницю часу на одиницю простору. Продукція первинна характеризує вихідний рівень ...

Первинна продукція за вирахуванням речовин, витрачених на дихання автотрофами.

Організми, що створюють органічні речовини з неорганічних. До продуцентів належать усі фотосинтезуючі рослини (див.: Фотосинтез) і хемосинтезуючі найпростіші.

Найменша одиниця живої речовини; вміст клітини, включаючи її ядро. У протоплазмі здійснюються всі живі процеси.

Наука про вплив іонізуючого радіовипромінювання на організм людини, тварин і рослин.

Наука про взаємозв’язок радіоактивності середовища, організмів та їх угруповань.

Раптові спадкові зміни ознак або властивостей організму, які виникли від дії іонізуючого випромінювання.

Методологічний принцип, згідно з яким складні явища можна пояснити на основі законів, що стосуються менш складних явищ (наприклад, пояснення біологічних явищ на основі фізичних і хімічних законів, а соціальних з допомогою...

Організми, що отримують необхідні для життєдіяльності речовини за рахунок руйнування залишків мертвих рослин і тварин, що розкладаються, абсорбуючи розчинні органічні сполуки.

Рослинний або тваринний організм, який зберігся на певній території з минулих геологічних часів.

Властива всім живим організмам здатність відтворення собі подібних, що забезпечує безперервність і спадкоємність життя.

Рослини, що використовують для живлення органічні сполуки з решток рослин і тварин. Сапрофітів багато серед бактерій, грибів, деяких видів водоростей.

Тварини, які живляться органічними речовинами, що розкладаються (наприклад, жукигнойовики).

Сукупність процесів нагромадження відкладів у водному середовищі (озера, річки).

Виведення нових і поліпшення існуючих сортів сільськогосподарських рослин і тварин, а також мікроорганізмів.

Форма співжиття організмів різних видів, яка забезпечує їм взаємну вигоду (наприклад, співжиття раківсамітників з актиніями).

Розділ екології, що вивчає життя угруповань різних видів організмів. Синекологія екологія суспільств, тоді як екологію індивідуальних організмів (осіб) вивчає аутоекологія.

Явище посилення певної дії за участі двох компонентів: наприклад, двох каталізаторів або групи м’язів, що діють в одному напрямі.

Видалення або пошкодження твердої оболонки насінини перед її пророщенням. Буває механічна - насінину труть наждачним папером або надрізають лезом; термічна - насіння ошпарюють окропом; хімічна - діють сульфатною кислотою.

Густий туман, імла, що утворюється при змішуванні диму (вихлопів автотранспорту, промислових газів) з повітрям. Смог є наслідком порушення екологічних норм у великих містах.

Колоїдне розчинення, мимовільне і оборотне проникнення низькомолекулярної речовини (солюбілізата), слабо розчинної в даному рідкому середовищі, всередину міцел поверхнево-активної речовини або молекулярних клубків (глобул) високомолекулярної...

Вплив іонізуючого випромінювання на біологічний об’єкт без наслідків для майбутніх поколінь

Поглинання твердими тілами або рідинами (сорбентами) газів, пари та розчинених речовин.

X

Вхід

Завантажую...