Людина і суспільство як суб'єкти соціально-екологічної взаємодії

Людина і суспільство як суб'єкти соціально-екологічної взаємодії

Людина як об'єкт пізнання розглядається сучасними науковими дисциплінами з різних точок зору, а тому часом постає в однобокому вигляді. Однак сьогодні в науці з'явились галузі, орієнтовані на подолання фрагментарності бачення людини. Такими крім інших метанаук виступають сучасні екологія людини і соціальна екологія, що мають своїм предметом вивчення людини (суспільства) як центрального об'єкта в основі великої, багаторівневої системи, яку називають середовищем.

Сучасна наука бачить в Людині перш за все біосоціальну істоту, що пройшла в своєму становленні тривалий шлях еволюції і виробила складну соціальну організацію.

Вийшовши з тваринного царства, Людина досі залишається одним з його членів. Царство Тварини, підцарство Багатоклітинні, розділ Двобічносиметричні, тип Хордові, підтип Хребетні, група Щелепні, клас Ссавці, ряд Примати, підряд Мавпи, секція Вузьконосі, надродина Гоміноїди, родина Гомініди, рід Людина, вид Людина розумна — таке її положення в системі органічного світу.

За уявленнями, що склались в науці, сучасна людина походить від мавпоподібного предка — дріопітека, представника гілки гомінід, які відокремились приблизно 20-25 млн. років тому від гоміноїдів. Причиною відходу предків людини від генеральної лінії еволюції, що зумовило небачений стрибок у вдосконаленні її фізичної організації та розширенні можливостей функціонування, стали зміни умов існування, які відбулись внаслідок розвитку природних процесів. Загальне похолодання, яке викликало скорочення ареалів лісів — природних екологічних ніш, які населяли предки людини, поставили її перед необхідністю пристосуватись до нових, вкрай несприятливих обставин життя. Однією з особливостей специфічної стратегії пристосування людських предків до нових умов було те, що вони «зробили ставку» переважно на механізми поведінкової, а не морфофізіологічної адаптації. Це дало можливість більш гнучко реагувати на поточні зміни в зовнішньому середовищі і тим самим успішніше адаптуватись до них. Найважливішим фактором, який зумовив виживання і подальший прогресивний розвиток людини, стала її здатність створювати життєздатні, гранично функціональні соціальні спільноти. Поступово, у міру освоєння людиною умінь створення і використання знарядь, створення нею розвиненої матеріальної культури, і, що найголовніше, розвитку інтелекту, вона фактично перейшла від пасивного пристосування до умов існування до активного і свідомого їх перетворення. Таким чином, походження і еволюція людини не тільки залежали від еволюції живої природи, але й значною мірою зумовили серйозні екологічні зміни на Землі.

В базових категоріях екології людини поняття «людина» може бути розкрито за допомогою складання ієрархічної типології її іпостасей, а також властивостей людини, які впливають на характер її стосунків з середовищем і на наслідки цієї взаємодії.

Під багатоаспектністю і ієрархічністю поняття «людина» в системі «людина-середовище» спочатку розуміли відмінність систем цього поняття, виділених за біологічною (індивід, статевовікова група, населення, конституціональні типи, раси) та соціально-економічною (особистість, сім'я, група населення, людство) ознаками. Так, кожному рівню розгляду (індивід, популяція, суспільство і т.д.) відповідають своє середовище і свої способи адаптації до нього.

З плином часу уявлення про ієрархічну структуру поняття «людина» ускладнювались. Так, модель-матриця М. Ф. Реймерса налічує вже шість рядів ієрархічної організації і понад 40 термінів (табл. 1).

Ряди ієрархії
Видо­вий (гене­тич­на ана­томо-морфо-фі­зіоло­гіч­на осно­ва)Ето­лого-пове­дін­ко­вий. Пси­холо­гіч­ний (пове­дін­кова мат­риця)Тру­до­вий (тру­дові об'єд­нан­ня)Етні­чний (істо­рико-ево­лю­цій­не відо­бра­жен­ня сис­теми «при­род­не сере­до­вище-люди­на»)Со­ціа­льний (со­ціа­льні гру­пи)Еко­но­міч­ний (еко­но­міч­ні угру­по­ван­ня)
Осо­бинаЕто­ло­гіч­на оди­ницяТру­дя­щийЕтні­чний інди­ві­дуумОсо­бис­тістьВиро­бник сус­пі­льних благ
Реп­роду­ктив­на гру­паЕто­ло­гіч­на гру­паГру­па вузь­ких ви­роб­ни­чих інте­ре­сів, або тру­дова клі­каСі­м'яСо­ціа­льна клі­каЕко­но­міч­ний осе­ре­док
Мор­фо-біо­ло­гіч­на гру­паЕто­ло­гіч­на фор­маГру­па вузь­кої спе­ціа­ліза­ціїКон­вік­ціяМала со­ціа­льна гру­паОб'єд­нан­ня, га­лузі спе­ціа­ліза­ції
Еко­ло­гіч­на попу­ля­ціяЕто­ло­гіч­не об'єд­нан­няСпе­ціаль­ністьЕтні­чна кон­сор­ціяСо­ціа­льний про­ша­рокОб'єд­нан­ня га­лузі ви­роб­ниц­тва сус­пі­льних благ
Адап­тив­ний типПове­дін­ко­вий сте­рео­типОб'єд­нан­ня обла­сті дія­льно­стіСуб­етносКласОб'єд­нан­ня ви­роб­ниц­тва (про­мис­лово­го, с/г і т.п.) сус­піль­них благ
На­род­ністьПове­дін­ко­вий складЛока­льні тру­дові ресу­рсиЕт­носСус­піль­ство (ре­гіо­наль­не)Еко­но­міка дер­жави або її круп­ного ре­гіону
РасаПо­ве­дін­ко­вий типРе­гіо­наль­ний тру­до­вий по­тен­ціалКуль­тура (су­пер­ет­нос)Со­ціа­льна сис­темаСу­спі­льно-еко­но­міч­на сис­тема
Вид Лю­дина розу­мнаГло­ба­льна ето­ло­гіч­на сис­темаГло­ба­льна тру­до-ви­роб­нича сис­темаГло­ба­льна етно­сис­темаСо­ціо-ан­тро­по­сис­тема сві­туСві­това еко­но­міч­на сис­тема

Таблиця 1 — Модель-матриця людства як багаторівневої системи (за М. Ф. Реймерсом)

Дана модель-матриця підкреслює складність людини і різноманіття людських спільнот. Навіть на рівні окремої людини, індивіда в кожній з підсистем доводиться мати справу з незліченним розмаїттям рис, ознак, властивостей, оскільки двох генетично ідентичних людей не буває. Також, очевидно, немає однакових особистостей і т.д. і т.п. Це справедливо і для об'єднань людей, різноманіття яких збільшується зі зростанням ієрархічного рівня, аж до унікального — людства, представленого нескінченною різноманітністю людей і людських спільнот.

Найважливішими характеристиками людини в антропоекологічних і соціально-екологічних дослідженнях виступають її властивості, серед яких наявність потреб та здатності до адаптації, яка здійснюється через освоєння механізмів адаптації і завершується адаптованістю як результатом адаптації.

Одну з перших позицій у цьому ряді властивостей займають потреби, що розглядаються як першочергові, необхідні для життєдіяльності і розвитку людини. Відбиваючи її залежність від умов навколишнього середовища, вони водночас виступають джерелом активності людини в її відносинах із середовищем, регулятором її поведінки, напрямку мислення, почуттів і волі.

Залежно від конкретних задач вивчення потреби можуть бути класифіковані за різними критеріями, наприклад, за суб'єктом потреб, за їх функціональністю та ін. Потреби людини утворюють своєрідну ієрархію, в основі якої знаходяться біологічні потреби, властиві і людині і тваринам, а наступні рівні представлені притаманними винятково людині соціальними і духовними потребами.

Однією з ключових властивостей людини в її відносинах із середовищем виступає адаптивність — здатність до активного пристосування до навколишнього середовища і його змін. Адаптивність людини проявляється в притаманних їй адаптивних здатностях і адаптивних ознаках. Своїм існуванням вона зобов'язана таким людським якостям, як мінливість і спадковість.

Поняття «механізми адаптації» відображає уявлення про способи пристосування людини і суспільства до змін, що відбуваються в навколишньому середовищі. Все розмаїття таких механізмів можна умовно поділити на дві великі групи: біологічні і позабіологічні. До першої можна зарахувати механізми морфологічної, фізіологічної, імунологічної, генетичної і поведінкової адаптації, до другої — соціальну поведінку та механізми культурної адаптації. Менш визначене, проміжне по відношенню до двох названих груп місце займають механізми репродуктивної поведінки та психологічної адаптації, які поєднують у собі риси як біологічних, так і позабіологічних механізмів адаптації.

Найбільш вивченими на сучасному етапі є біологічні механізми адаптації. Аналіз різних форм біологічної адаптації людини до навколишнього середовища і його змін послужив основою розробки концепції адаптивних типів людини. Адаптивний тип — своєрідний морфофізіологічний комплекс пристосувальних реакцій, який формується в процесі адаптації до умов життя у популяцій, що проживають в схожих або тотожних умовах існування. Виділяють п'ять основних адаптивних типів: арктичний, помірної зони, континентальний, екваторіальний, високогірний.

Гірші справи з вивченням позабіологічних механізмів адаптації. Більшість дослідників підкреслюють провідну роль позабіологічних механізмів в адаптації людини до навколишнього середовища, однак її соціальні сторони і механізми вивчені явно недостатньо.

Поняття «ступінь адаптованості» відображає міру пристосованості людини до конкретних умов існування, а також наявність (відсутність) властивостей, які набуваються людиною в результаті процесу її адаптації до змін умов середовища. Як показники ступеня адаптованості людини до конкретних умов існування в дослідженнях з екології людини та соціальної екології використовують такі характеристики, як соціально-трудовий потенціал і здоров'я.

Соціально-трудовий потенціал людини — це своєрідний, інтегральний показник організації суспільства, що виражає вдосконалення якості народонаселення. Це спосіб організації життєдіяльності популяції, при якому здійснення різних природних і соціальних заходів з організації життєдіяльності популяцій створює оптимальні умови для соціально корисної суспільно-трудової діяльності індивідів і груп населення.

Іншим критерієм адаптації в екології людини виступає поняття здоров'я. Причому здоров'я, з одного боку, розуміють як інтегральну характеристику організму людини, яка певним чином впливає на процес і результат взаємодії людини з середовищем, на адаптацію до нього, а з іншого — як реакцію людини на процес її взаємодії з середовищем, як результат пристосування до умов існування.

Для вираження станів здоров'я людини як показника міри її пристосованості до середовища і характеру процесу адаптації використовуються поняття «норма», «стрес», «хвороба», «смерть».

Поняття норми використовується для характеристики стану організму, при якому підтримання гомеостазу (динамічної рівноваги внутрішнього середовища) повністю забезпечується наявними резервами і відновними процесами.

Під стресом у загальному випадку розуміють неспецифічну (загальну) пристосувальну реакцію (загальна активізація обмінних процесів, посилення потовиділення, підвищення температури тіла та ін.) організму на будь-який сильний зовнішній вплив, що призводить до порушення динамічної рівноваги внутрішнього середовища організму. Прийнято виділяти різновиди стресів — тепловий, світловий, хірургічний, нервово-психологічний та ін. Відрізняють позитивні і негативні форми стресу. Перші (екстрес, евстрес) мобілізують організм, стимулюючи розвиток пристосувальних механізмів; другі (дистрес), навпаки, ведуть до його ослаблення і розвитку хвороб.

Хворобою називають особливий стан організму, що характеризується серйозним порушенням гомеостазу і розвитком на цьому тлі специфічних пристосувальних реакцій (наприклад, запального процесу), спрямованих на його відновлення.

Настання смерті організму означає повне припинення в ньому всіх обмінних процесів, втрату ним системних властивостей внаслідок нездатності пристосувальних механізмів забезпечити підтримку та відновлення гомеостазу.

X

Вхід

Завантажую...